INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELLS (IQACS)

Ekgkfo|ky;ksa esa vdknfed ,oa iz’kklfud miyfC/k;ksa gsrq fo/kkFkhZ dsfUnzr   

Okkrkoj.k rS;kj dj muds lokZxha.k fodkl ,oa 'kS{kf.kd xq.koÙkk mUu;u gsrq *fo’ofo|ky; vuqnku* }kjk INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELLS (IQACS) xBu dk funsZ’k izkIr gqvkA fo’ofo|ky; vuqnku  vk;ksx  ds  i=kad S.NO.(I)F.NO.UGC/CRO/IQAC/304062/2013-14 fnuakd 19-3-14 dh vuqikyuk esa IQACS dh xkbM ykbu ds izkIr fn’kkfunsZ’kkuqlkj *egkfo|ky; vdknfed ifj"kn~* dh vuq’kalk ds vk/kkj ij fnuakd 4-4-2014 dks fuEukuqlkj izdks"B dk xBu fd;k x;kA

A& MkW0 lhrkjke nksrksfy;k ] izkpk;Z &                    ps;j ilZu 

B& 1-Jh v:.k dqekj 'kekZ      ofj"B O;k[;krk             lnL;   

    2-Jh t;’kadj pkS/kjh        ofj"B O;k[;krk            lnL; 

    3-Jh lqjs’k pUn 'kekZ        ofj"B O;k[;krk             lnL;

    4-Jh c`tfcgkjh iqjksfgr      ofj"B O;k[;krk             lnL; 

    5-MkW0 jkeizlkn tkWafxM+      ofj"B O;k[;krk             lnL; 

    6-Jh fjiqneu 'kekZ          ofj"B iz’kklfud vf/kdkjh    lnL;   

C& cky fo’ks"kK &

  1. Jh lkWojey 'kekZ & jkT;iky iqjLd`r &f’k{kkfon~ 
  2. Jh jkekorkj pkScs & jkT;iky iqjLd`r &f’k{kkfon~ 

D& MkW0 ckcwyky 'kekZ ]     funs’kd ] leUo;d  lnL; lfpo 

                'kSf{kd mUu;u y{;izkfIr gsrq vk;ksT; xfrfof/k;kWaa 

                               l= 2014&15  

lkfgfR;d xfrfof/k;kWa & oknfookn ] fucU/k ys[ku] iz’uksÙkjh] lsehukj] laxks"Bh ] dk;Z’kkyk] lEHkk"k.k f’kfoj] lewg ppkZ i= okpu ] izopu] vuqokn dk;Z ] egkiq:"kksa ds tUe fnol mRlo ,oa fofHkUu fo"k;ksa ij vk/kkfjr lIrkg dk;Zdze vk;kstuA 'kS{kf.kd deZpkfj;ksa dks fjQzs’kj dkslZ ds fy, Hkstuk ,oa ea=kyf;d deZpkfj;ksa dh lwpuk izkS/kksfxdh n{krkA

             **  xfrfof/k;ksa@dk;Z’kkykvksa ds izLrkfor fo"k; fcUnq **

izFke ekl =; ekg & tqykbZ ] vxLr ] flrEcj 2014

      laLd`r lEHkk"k.k dk;Zdze@laLd`r lIrkg dk vk;kstu A

      i;kZoj.k & ty] ok;q] e`nkfn iznw"k.k tU; gkfu;ksa dh tkudkjh]

      iznw"k.k ds dkj.k ,oa fuokj.k ds mik;ksa dh tkudkjh A

      O;kdj.k 'kkL= & laKk izdj.k ] iap lfU/k izdj.k ]

      dEI;wVj izkjfEHkd Kku ,oa bUVjusV iz;ksx Kku A

      dzhMk ,oa 'kkjhfjd f’k{kk& vUrj d{kh; VwukZesUV A ;ksx f’k{kk A O;k;ke A

f)rh; ekl =; ekg & vDVwcj ] uoEcj ] fnlEcj &2014 

      O;kdj.k 'kkL=& dkjd izdj.k A lekl izdj.k A rf)r izdj.k A

      lkfgR; 'kkL= & Nan A vyadkj A

      ;tqosZn & xzg 'kkfUr iz;ksx A :nzkfHk"ksd iz;ksx 

      jktuhfr’kkL= & ljdkj ds vaxksa & O;oLFkkfidk ] dk;Zikfydk ,oa U;k;kikfydk 

      dk Kku

      vaxzsth & Hkk"kkn{krk A xzkej Vhfpax A

      fgUnh & iz;kstuijd ,oa ekud fgUnh Kku A

      dzhMk & cSMfeUVu ,oa ckyhoky dh dksfpax 

r`rh; ekl =; ekg& tuojh ] Qjojh ] ekpZ 2015 ¼10 ekpZ 2015 rd½  

      O;kdj.k 'kkL= & "kM~fyax izdj.k A d`nUr izdj.k ,oa vO;; izdj.k 

      lkfgR; 'kkL= & 'kCn’kfDr ]jl] xq.k] nks"k] jhfr] vkfn dkO;kad Kku A

      ;tqosZn & fofo/k nsoe.My fuekZ.k Kku A LekrZ;K dq.M e.Mi fuekZ.k Kku A

      jktuhfr’kkL= & ewy vf/kdkjh A uhfrfunsZ’kd rRo A

      dzhMk & fdzdsV dksfpax A


'kSf{kd mUu;u y{; izkfIr gsrq 
                              vk;ksftr dk;Zdze
                                l= 2014&15 
                                   izfrosnu 

izFke ekl =;& tqykbZ 2014 ls flrEcj 2014 laLd`r Hkk"kk esa HkkokfHkO;fDr ,oa cksy pky gsrq laLFkk esa fnuakd 21-7-14 ls 30-7-14 rd *laLd`r lEHkk"k.k* dk;Zdze vk;ksftr fd;k x;kA yxHkx 40 Nk=ksa us blesa Hkkx fy;kA laLFkk ds O;k[;krk MkW0 jkeizlkn tkafxM+ ] Jh v:.kdqekj 'kekZ ,oa MkW0 ckcwyky 'kekZ  **laLd`r Hkkjrh** ds n’kfnolh; ikB~;dzekuqlkj lEHkk"k.k izf’k{k.k fn;kA laLFkk izkpk;Z MkW0 lhrkjke nksrksfy;k us ewY;kadu ds :i esa Nk=ksa ls lEHkk"k.k dj dk;Zdze dks lUrks"k tud crk;kA

fnuakd 4-8-14 ls 10-8-14 rd laLFkk esa **laLd`r lIrkg** dk vk;kstu fd;k x;kA bl lIrkg esa izfrfnolh; dk;Zdzekuqlkj laLd`r lEHkk"k.k ds lkFk lkFk okn fookn] fucU/k ys[ku ] 'yksd ikB] lw= ikB] iz’uksÙkjh] osn ikBkfn lkfgfR;d izo`fÙk;ksa dk vk;kstu fd;k x;kA laLFkk esa dk;Zjr O;k[;krk MkW0 ckcwyky 'kekZ ]Jh v:.k dqekj 'kekZ  ,oa MkW0 jkeizlkn tkafxM+ us euks;ksx iwoZd bu dk;Zdzeksa esa iw.kZ lg;ksx fd;kA  

'kkjhfjd f’k{kk dk;Z’kkyk 

laLFkk esa fnuakd 16-7-14 ls 19-7-14 rd 'kkjhfjd ,oa LokLF; f’k{kk dk;Z’kkyk v;kstu fd;k x;kA ofj"B 'kkjhfjd f’k{kd Jh izse flag eh.kk us Nk=ksa dks vko’;d ;ksx f’k{kk dk LokLF; ds fy, egRo crkdj *vuqykse foykse* Hkzejh]usrh]/kksrh ,oa izk.kk;ke fdz;kvksa dk vH;kl djok;k A

fnuakd 15-9-14 ls 17-9-14 rd f=fnolh; dk;Z’kkyk esa o-'kk-f’k- Jh izse flag eh.kk us Nk=ksa dks lokZaaxh.k fodkl ,oa LoLFk 'kjhj ds fy, O;k;ke dk egRo crkdj in~eklu] 'kh"kkZlu] pdzklu] e;wjklu vkfn vkluksa rFkk vusd vko’;d O;k;ke fdz;kvksa dk vH;kl djok;kA

O;kdj.k fo"k; dk;Z’kkyk 
laLFkk esa fnuakd 29-8-14 ls 30-8-14 rd O;kdj.k 'kkL= ds vUrxZr *laKk izdj.k* fo"k; ij dk;Z’kkyk dk vk;kstu fd;k x;kA MkW0 jkeizlkn tkafxM+ ,oa O;k[;krk Jh t;’kadj pkS/kjh us o.kksZ dh laKk] o.kksZ ds mPpkj.k LFkku ] o.kksZa ds vkH;Urj ,oa ckã iz;Ruksa dk Kku djok;kA 

fnukad 1-9-14 ls 3-9-14 rd **iap laf/k izdj.k** fo"k; ij dk;Z’kkyk dk vk;kstu fd;k x;kA f=fnolh; dk;Z’kkyk esa MkW0 jkeizlkn tkWafxM+] MkW0 ckcwyky 'kekZ  ,oa Jh v:.k dqekj 'kekZ  us vp~ laf/k ] gy~ laf/k ,oa folxZ laf/k dk v/;kiu djok;kA yxHkx 30 Nk=ksa us blesa Hkkx fy;kA 

MkW0 ckcwyky 'kekZ 
funs’kd@leUo;dI Q A C 
cSBd lwpuk 


I Q A C  lHkh lnL;ksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd fnuakd 3-7-15 dks izkr% 11 cts egkfo|ky;  I Q A C  izdks"B dh ehfVax vk;ksftr dh tk jgh gSA vr% lHkh lnL; ;Fkk le; mifLFkr gksus  dk d"V djsaA 

fopkj.kh; fcUnq&


1-l= 2015&16 esa 'kSf{kd xq.koÙkk ds fy, vk;ksT; dk;Zdze@dk;Z’kkykvksa ij fopkj A 

2-izdks"B funs’kd@lfpo dh ,oa vU; lnL;ksa dh fu;qfDr A


¼MkW0 lhrkjke nksrksfy;k½ 

ps;j ilZu
I Q A C 

cSBd dk;Z fooj.k 

vkt fnuakd 3-7-15 dks izkr% 11 cts I Q A C  d{k esa izdks"B ds lnL;ksa dh ehfVax vk;ksftr dh x;hA iwoZ xfBr izdks"B ds vusd lnL;ksa dk LFkkukUrj.k gks tkus ds dkj.k muds LFkku ij vU; lnL;ksa dk euksu;u fd;k x;kA  I Q A C  izdks"B dk fuEukuqlkj iqu% xBu fd;k x;k gS&

A.       MkW0 lhrkjke nksrksfy;k & izkpk;Z                            ps;j ilZu 

B.       1- Jh tkudh oYyHk 'kekZ ]       ofj"B O;k[;krk &           lnL; 

2- MkW0 'kEHkq ukFk feJ            ofj"B O;k[;krk&            lnL;  

3- Jh c`t fcgkjh yky iqjksfgr     ofj"B O;k[;krk &           lnL; 

4- Jh c`ts’k dqekj 'kekZ            iqLrdky;k/;{k &           lnL; 

5- MkW0 izse flag eh.kk              o0 O;k0 f’k{kd &           lnL;  

6- Jh czge nso ;kno              fyfid xzsM&A              lnL;                      

C. Ckkg~; fo’ks"kK &

1-Jh lkWoj ey 'kekZ &jkT;iky iqjLd`r f’k{kkfon~ 

2-Jh misUnz fcgkjh >kyk.kh & lektlsoh 


izdks"B ds mifLFkr lnL;ksa us l= 2015&16 esa vk;ksftr djus ;ksX; dk;Z’kkykvksa ds fo"k;ksa ij fopkj foe’kZ fd;k rFkk ;g Hkh fu.kZ; fy;k jk"Vªh; ioZ ,oa egkiq:"kksa dh t;fUr;ksa dk Hkh g"kksZYykl iwoZd vk;kstu fd;k tkosA l= 2015&16 esa fuEukafdr dk;Z;kstukuqlkj dk;Z’kkyk,Wa] laxksf"B;kWa ] lsehukj vkfn ds vk;kstu dk fu.kZ; fd;kA 


izFke ekl l=& tqykbZ 15 ls flrEcj 2015 

laLd`r lEHkk"k.k ,oa laLd`r vuqokn dk;Z’kkyk@laLd`r lIrkg dk vk;kstu@mÙke LokLF; gsrq _rq ppkZ laxks"Bh] dEI;wVj izkjfEHkd Kku ,oa bUVjusV iz;ksx] 'kkjhfjd f’k{kk ,oa ;ksxA i;kZoj.k iznw"k.k ds dkj.k ,oa fuokj.k ds mik;A lkfgR; 'kkL=&NUn] dzhMk &fdzdsV dksfpax

O;kdj.k 'kkL=& lekl izdj.k] ;tqosZn&"kksM’kksipkj iwtu i)fr ] miU;kl lezkV isze t;UrhA rqylh t;UrhA Lora+=rk fnolA fgUnh fnol 


f}rh; ekl=;h& vDVwcj ls fnlEcj 2015

O;kdj.k 'kkL=&laf/kizdj.k] lkfgR; 'kkL=& vyadkj] fgUnh&ekud fgUnh KkuA 

vaxzsth& lkekU; O;kdj.k] jktuhfr’kkL= &ljdkj ds izeq[k vaxA ;tqosZn& iq:"k lwDr dk ewy lLoj ikB 

dzhMk& ckyhcky ,oa cSMfeUVu dksfpax egkiq:"kksa dh t;fUr;kW& 


r`rh; ekl=;h &tuojh 2016 ls 15 ekpZ 2016

lkfgR;’kkL=& dkO; y{k.k ,oa 'kCn 'kfDr;kW

O;kdj.k 'kkL=& izR;; izdj.k] ;tqosZn & gLrLoj lapkyu fof/k 

jktuhfrfoKku& uhfr funsZ’kd rÙo@ewy vf/kdkj 

'kkjhfjd f’k{kk& ;ksxklu ,oa O;k;ke x.kra= fnol A foosdkuUn t;Urh @dkSeh ,drk lIrkg 

                      &

lqjs’k pUn 'kekZ 

                                             funs’kd@leUo;@lfpo

 


Home About us Staff UGC SSR Courses IQAC Vigyapti Commitee
This website is developed & maintained by ARwebTrack